21 Noiembrie - zi de post și rugăciune pentru țară

21 Noiembrie - zi de post și rugăciune pentru țară

21 Noiembrie – zi de post și rugăciune pentru țară

Pe data de 28 noiembrie 2010 în țara noastră vor avea loc noi alegeri parlamentare. Conștientizând faptul că în spatele fiecărei campanii electorale există o luptă spirituală dintre forțele întunericului și forțele luminii, vă chem pe toți să ne unim în rugăciune pentru țara în care ne-a pus Dumnezeu (Efes.6:10-12). Mă alătur cu bucurie la îndemnul fraților noștri mai mari de a avea pe data de 21 noiembrie o zi de post și rugăciune și, totodată, vă chem să continuăm să ne rugăm stăruitor până în ziua alegerilor (Efes.6:18). În ultima săptămână lupta va fi cea mai grea. De aceea, acolo unde este posibil adunați-vă împreună cu mai multe familii, mai mulți prieteni, mai multe biserici, astfel încât să nu treacă zi în care să nu mijlocim în fața Domnului pentru țara noastră (1Tim.2:1-3). Să facem și noi ceea ce-a făcut Mardoheu și poporul lui Dumnezeu, atunci când Estera trebuia să vorbească înaintea împăratului (Estera 4:14-17).


Știind că doar lumina Evangheliei poate să ne scape de întunericul sărăciei și a corupției, haideți să facem tot ce depinde de noi ca Dumnezeu să extindă hotarele Împărăției Sale (Dan.11:32). Să nu ne lăsăm manipulați și înșelați de cei care ne-au persecutat și au mers împotriva credinței Evangheliei, de cei care, așa cum spune profetul Isaia, au „ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna” (Is.28:15). În momente decisive, cum sunt alegerile din 28 noiembrie, este extrem de important să nu confundăm lumina cu întunericul, ci dimpotrivă, să fim faruri călăuzitoare pentru cei din jurul nostru (Mt.5:14-16). Dacă vom căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, putem fi siguri că toate celelate lucruri, de care avem nevoie, ne vor fi date pe de asupra, așa cum ne-a promis Isus (Mt.6:33).

Haideți să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința și rugăciunea fapta noastră (2Pt.1:5-10). Și toate acestea să le facem spre slava Lui Dumnezeu și binecuvântarea țării noastre (1Cor.10:31, Ier. 29:7,11-12).

В воскресенье, 28 ноября 2010 года, в нашей стране состоятся новые парламентские выборы. Осознавая, что за каждой избирательной кампанией происходит духовная борьба между силами тьмы и света, призываю вас всех объединиться в молитве за нашу страну, в которой нас поместил Господь (Ефес.6:10-12). Я с радостью присоединяюсь к призыву наших старших братьев провести день 21 ноября в посте и молитве и призываю вас продолжать усердно молиться до дня выборов (Ефес.6:18). В последнюю неделю борьба будет самой тяжелой. Поэтому, где только будет возможность, собирайтесь на молитву по нескольку семей, друзей, церквей, чтобы не проходило ни дня, когда бы мы не ходатайствовали перед Господом о нашей стране (1Тим.2:1-3). Поступим и мы, подобно Мардохею и народу Божьему, когда Есфирь должна была предстать перед царем (Есф.4:14-17).

Зная, что только свет Евангелия может избавить нас от тьмы бедности и коррупции, давайте сделаем все зависящее от нас, чтобы Бог расширил границы Своего Царства (Дан.11:32). Не позволим манипулировать нами и обманывать нас тем, кто преследовал верующих и шел против евангельской веры, тем, кто, как говорил пророк Исаия, “ложь сделал убежищем для себя и обманом прикрывает себя” (Ис.28:15). В решающие моменты, какими являются выборы 28 ноября, крайне важно не перепутать тьму со светом, а, наоборот, быть путеводными маяками для окружающих (Мат.5:14-16). Если будем искать, прежде всего, Царства Божьего и правды Его, то можем быть уверены, что все остальное, в чем мы нуждаемся, приложится нам, как обещал Иисус (Мат.6:33).

Давайте приложим все усилия, чтобы объединить наши дела с верой и молитвой (2Пет.1:5-10). И все это сделаем для славы Божьей и благословения нашей страны (1Кор.10:31; Иер.29:7, 11-12).

Close